Allianties

Ideeën leiden tot innovaties als je de gedachten deelt met anderen. En als het gesprek goed voelt start vanzelf een samenwerking die kan leiden tot nuttige producten en diensten. In deze sfeer van organische samenwerking is Duthler Associates met een aantal “key partners” allianties aangegaan. Soms gaat het om het in stand houden van standaarden en soms ook om de dienstverlening aan onze cliënten meer volkomen te maken. Duthler Associates is transparant over haar samenwerkingen. En laat haar cliënten desgewenst graag profiteren.

LEF taxonomie

In een samenwerking tussen KPMG Meijburg & Co, BaPro en Duthler Associates is een Legal Entity Framework (LEF) taxonomie ontwikkeld. Deze LEF taxonomie wordt binnen deze samenwerking beheerd.

Waarom? Wij kunnen wel zeggen dat elk domein haar eigen context kent. De regels voor het opstellen van jaarrekeningen zijn niet eenduidig als het gaat om het al dan niet consolideren van deelnemingen. Deze regels kunnen afwijken van fiscale regels als het gaat om het duiden van een fiscale eenheid. En de afspraken over een kredietcomplex kunnen weer van de regels voor jaarrekeningen en winstaangiften verschillen. Kortom: waar bestaat een organisatie uit en hoe hangen de contexten van de organisatie samen. Anders gezegd: waarvoor is de leiding van de organisatie verantwoordelijk en aansprakelijk? Het Legal Entity Framework (LEF) creëert overzicht en inzicht.

Hoe? Duthler Associates heeft op basis van wet- en regelgeving een inventarisatie van alle entiteittypen gemaakt. Wij noemen dat de entity policy. Vervolgens is een analyse uitgevoerd en een hiërarchisch datamodel opgesteld. Hiermee is het mogelijk de entiteittypen op te nemen in een XBRL taxonomie. Wij noemen dit de LEF taxonomie. Duthler Associates onderhoudt de entity policy en de LEF taxonomie. Vervolgens is de LEF taxonomie gepubliceerd en kan door iedereen - zonder kosten - worden gebruikt.

De value proposition! De LEF taxonomie biedt een regelconforme ordening tussen entiteiten. Op basis van de taxonomie kunnen attributen van entiteiten op een gestandaardiseerde wijze worden vastgelegd en dat geldt ook voor de relaties tussen entiteiten. Met behulp van dimensies kunnen de contexten worden geduid.De LEF taxonomie is opgebouwd met eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Nu XBRL algemeen geaccepteerd en toegepast wordt kan de LEF taxonomie met beperkte inspanningen worden toegepast in bedrijfssystemen. De initiatiefnemers van de LEF taxonomie hebben afgesproken dat de taxonomie  vrij van kosten gebruikt mag worden. Er zijn sectoren die gebruik maken van de LEF taxonomie. Ook zijn er softwareleveranciers en leveranciers van bedrijfsinformatie die gebruikmaken van de LEF taxonomie.

SBC Managementsysteem

RiSource heeft voor ons een toepassing gerealiseerd waarin de LEF taxonomie (en andere taxonomieen) worden toegepast, het SBC Managementsysteem. Het SBC Managementsysteem kunnen wij kort en goed omschrijven als een taxonomie-gedreven platform van applicaties waarmee informatie over bedrijven en instellingen uit verschillende bronnen en contexten wordt verzameld, onderling in relatie wordt gebracht en wordt vergeleken.

Waarom? Van elke organisatie wordt in verschillende gegevensverzamelingen bedrijfsinformatie vastgelegd. Denk hierbij aan klant- en crediteureninformatie bij leveranciers, financiële informatie bij financiële instellingen of verantwoordingsinformatie bij overheidsorganisaties. De houdbaarheid van de vastgelegde informatie is veelal kort. Het is niet verwonderlijk dat een organisatie in de verschillende gegevensverzamelingen anders en of misschien wel foutief is vastgelegd. Deze tanende gegevenskwaliteit leidt voor de organisatie tot verhogende risico- en kostenopslagen in het handelsverkeer. Met behulp van het SBR Managementsysteem kan dit worden tegengegaan.

Hoe? RiSource heeft voor ons een toepassing gerealiseerd waarmee op basis van de taxonomieën bijbehorende applicaties worden gegenereerd. De SBC taxonomieën worden door Duthler Associates ontwikkeld en beheerd. De LEF taxonomie is een goed voorbeeld van een toegepaste taxonomie. Er zijn onder andere ook taxonomieen voor privacy, het afhandelen van datalekken, contracten en onderzoeken. De taxonomieën zijn allen regelconform. Voor de organisatie die gebruik maakt van de taxonomie-gedreven toepassingen worden een semantische grondslag geboden. Het SBC Managementsysteem is in staat verschillende gegevensverzamelingen van bedrijfsinformatie - taxonomie-gedreven – te koppelen en de gegevens te spiegelen. Hiermee krijgt de organisatie de mogelijkheid verouderde en of foutieve gegevens op te sporen en te herstellen.

De value proposition! Met behulp van taxonomie-gedreven applicaties kunnen storende fouten worden opgespoord en hersteld. Het vertrouwen in de bedrijfsinformatie kan worden verhoogd. Hierdoor ontstaat meer zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van bedrijfsgegevens. Handelsrelaties kunnen risico- en kostenopslagen aanpassen.

Privacy policy framework zorg

In een samenwerking tussen de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Duthler Associates is een privacy policy framework zorg ontwikkeld. NFU en Duthler Associates zorgen voor het beheer van het privacy policy framework zorg. Leden van het NFU maken gebruik van het framework. Duthler Associates mag het privacy policy framework zorg gebruiken ten behoeve van dienstverlening aan andere zorginstellingen.

Waarom? In het kader van privacy en veiligheid is het voor organisaties lastig te bepalen aan welk normenkader voldaan moet worden. Hoe worden sancties van materieel belang voorkomen en welke meetlat hanteren toezichthouders en accountants? Verder zijn de middelen van instellingen beperkt en moet er praktisch gehandeld worden. Om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen is op basis van relevante wet- en regelgeving een privacy policy framework opgesteld. Hiermee is voor de zorg een toetskader gecreëerd en ook een basis voor de managementcyclus. Risico’s kunnen worden gemanaged, en middelen kunnen in de juiste prioriteit, effectief en efficiënt worden aangewend.

Hoe? In het privacy policy framework is alle relevante wet- en regelgeving samengebracht, en zijn de overeenkomsten, verschillen en aanvullingen geïdentificeerd. Van het privacy policy framework is een privacybaseline afgeleid. In deze privacybaseline zijn alle maatregelen genoemd die tenminste moeten worden getroffen om aan de relevante privacywet- en regelgeving te voldoen. Ook de informatiebeveiligingseisen (NEN 7510 en ZekeRe Zorg 3) zijn hierin verwerkt. Rekening is gehouden met verschillende ambitieniveaus van instellingen. Op basis van de privacy policy baseline is een toetsmodel ontwikkeld, dat door ziekenhuizen en zorginstellingen wordt gebruikt om een zogenaamde GAP-analyse uit te voeren. Op basis van de GAP-analyse kan gericht beleid worden opgesteld, het profiel van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) worden geformuleerd en kunnen ziekenhuizen andere maatregelen treffen om aan de privacywetgeving te kunnen voldoen. 

De value proposition! Het toepassen van een gezaghebbend privacy policy framework zorg biedt de leiding van een instelling zekerheid omtrent het niveau van privacy- en veiligheidscontrol dat nodig is. Door de uitkomsten van een intern assessment te spiegelen met het framework wordt duidelijk welke GAP overbrugd moet worden. Beleidsmatig en operationeel kunnen doelmatige en doeltreffende maatregelen worden getroffen.