SBC Managementsysteem

SBC Managementsysteem logo

Het SBC Managementsysteem is gericht op het verkrijgen en behouden van overzicht en inzicht in gegevensverwerkingen en in de privacy- en veiligheidshuishouding van een organisatie. Maar het SBC Managementsysteem biedt meer, bijvoorbeeld de ondersteuning bij de afhandeling van datalekken. 

Het SBC Managementsysteem geeft de verantwoordelijke, raad van bestuur en raad van commissarissen, volledig inzicht in het verantwoordelijkheidskader welke is opgebouwd uit overzicht en inzicht in de corporate family en volledig is gedocumenteerd en wordt onderhouden in SBC LEF | LEM. Daarnaast biedt dit overzicht en inzicht in alle verwerkingen van (privacygevoelige) gegevens, de processen waarin deze worden uitgevoerd en de systemen die deze processen aansturen, vastgelegd en onderhouden in SBC Privacy. 

Niet alleen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar ook de aankomende Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en het Nederlandse wetsvoorstel meldplicht datalekken eisen dat organisaties overzicht en inzicht hebben in de privacyhuishouding van hun organisatie en moeten hierover verantwoording kunnen afleggen aan de toezichthouder(s), het eigen bestuur en de accountant. Dit is geen sinecure en vereist een uitgebreide registratie van al wat betrekking heeft op de verwerkinge

n van persoonsgegevens, inclusief de genomen maatregelen, mechanismen en procedures. 

Neem daarbij de hoge boetes die kunnen worden opgelegd en het is evident dat een gestructureerde vastlegging van de privacyhuishouding een "must" is. Het

SBC Managementsysteem maakt dit mogelijk zodat u in controle bent over uw privacyhuishouding.

Het SBC Managementsysteem biedt: 

 • Een Data Protection Management Systeem waarmee een organisatie meer zekerheid krijgt over het compliant zijn met de privacywetgeving.
 • Overzicht en inzicht in alle verwerkingen.
 • Voldoen aan de meldingsplicht.
 • Overzicht en inzicht creëren en behouden in de privacy- en veiligheidshuishouding.
 • Invulling geven aan "lifecycle data protection management".
 • Het SBC Managementsysteem biedt ondersteuning bij het uitvoeren van privacy-gerelateerde processen en het managementproces.
 • Een verlichting van de administratieve lasten die de implementatie van de privacyregelgeving met zich meebrengt.
 • En dus een verminderd risico op een hoge sanctie van de toezichthouders.

Wat is het SBC Managementsysteem?

De kern van het SBC Managementsysteem is een modulaire (taxonomiegedreven) toepassing die ondersteuning biedt bij het data protection management. Naast het overzicht in de privacy- en veiligheidshuishouding biedt het SBC Managementsysteem voorzieningen om de organisatiestructuur volledig in kaart te brengen en te houden (LEF | LEM). Het SBC Managementsysteem kan uitgebreid worden naar de wensen van een organisatie door het toevoegen van modules zoals die voor de meldplicht datalekken of met het registreren van bedrijfsspecifieke gegevens. Ook hebben we partners die additionele functionaliteiten beschikbaar stellen. 

Het SBC Managementsysteem toepassing is een laagdrempelige, in de cloud aangeboden toepassing, waarvan de kosten voor beheer en onderhoud beperkt zijn. De toepassing is een unieke combinatie van applicaties (Apps), processen en bedrijfsregels. De architectuur biedt datakwaliteit, authenticiteit, vertrouwelijkheid, integriteit, accountability en auditability, en toch ook gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit en portabiliteit.

De ondersteuning van Duthler Associates die hierbij kan bieden is onder andere:

 • De inrichting van het SBC Managementsysteem voor uw organisatie.
 • Het adviseren en ondersteunen bij de inventarisatie en actief en structureel onderhoud van de privacyregistratie.
 • De periodieke controle door een EDP-auditor van de privacyregistratie, zodat de kwaliteit daarvan aantoonbaar is en dat de toezichthouder en ook de accountant de verstrekte informatie zonder nader onderzoek kunnen toepassen.
 • Het creëren en onderhouden van bedrijfsspecifieke uitbreidingen op de taxonomie, processen en bedrijfsregels.

Duthler Associates wil graag vrijblijvend met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden van het SBC Managementsysteem voor uw organisatie. Neem contact op met mr. M. Veltman MMO of drs. A.J. Biesheuvel RE RA.