SBC Accounting- en managementsysteem

SBC Managementsysteem logo

Duthler Associates werkt nauw samen met SBRPowerhouse. SBRPowerhouse heeft het SBC accounting- en managementsysteem ontwikkeld. Met het gebruik van het systeem krijgen bedrijven en instellingen overzicht en inzicht in het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van de organisatie. Met het systeem kan niet alleen de organisatiestructuur en verbonden partijen in kaart worden gebracht maar ook invulling worden gegeven aan de privacy administratie en andere (wettelijke) vereisten, zoals de documentatieplicht, informatieplicht, meldingsplicht en de rechten van betrokkenen ten aanzien van governance, compliance en goed bestuur.

SBC Accounting- en managementsysteem

Het SBC accounting- en managementsysteem (hierna SBC) bestaat uit een platform en een zevental modules die aan het platform gekoppeld kunnen worden. Alle modules inclusief het platform wordt hieronder kort omschreven:

  1. SBC platform (entiteiten en personen): voor het in kaart brengen en houden van de eigen organisatiestructuur, en die van uw verbonden partijen waarmee u (persoons)gegevens uitwisselt. Deze worden in onderlinge samenhang vastgelegd, beheerd en kunnen grafisch worden weergegeven. Dit inzicht is essentieel voor de afbakening van het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied. Het beheren van de gegevens van personen die binnen of buiten uw organisatie een rol spelen, bijvoorbeeld medewerkers die een bepaalde rol vervullen zoals eigenaar van een verwerking en contactpersonen bij de verbonden partijen. Personen kunnen zijn verbonden aan één of meerdere entiteiten en ook meerdere rollen binnen één entiteit vervullen.

  2. SBC Verantwoording: een module om besluiten, activiteiten en resultaten vast te leggen in het kader van de dossieropbouw voor de eigen organisatie, personen zoals de feitelijk leidinggevende en verbonden partijen.

  3. SBC Contract: voor het beheren van al uw contracten en andere afspraken. De noodzaak om overzicht en inzicht te hebben in uw contracten en deze contracten goed vast te leggen in een contractadministratie- of register is evident: het niet nakomen van contract-afspraken of het niet tijdig verlengen of opzeggen van contracten kan grote nadelige gevolgen voor de organisatie hebben.

  4. SBC Onderzoek: voor het vastleggen van de resultaten van allerlei onderzoeken zoals gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, externe en interne audits, resultaten uit juridische onderzoeken tot continu monitoren van de werking van beheersmaatregelen.

  5. SBC Privacy: voor het voeren van uw privacyadministratie. U krijgt overzicht en inzicht in de gegevensverwerkingen waarvoor u verwerkingsverantwoordelijke en of verwerker bent (en van uw verbonden partijen, zoals leveranciers, verwerkers en ontvangers). Naast de verwerkingen is het ook mogelijk om de processen en informatiesystemen die er voor zorgen dat de verwerkingen kunnen plaatsvinden binnen deze module te administreren.

  6. SBC Datalek: voor het beheer van het wettelijk verplichte datalekregister en het opstellen van de melding aan de toezichthouder en/of anderen zoals de betrokkenen of verwerkers, inclusief alle afwegingen (beslismodel) en activiteiten die bij de uitvoering van de meldprocedure zijn uitgevoerd.

  7. SBC Rechten Betrokkene: voor de registratie en voortgangsbewaking van de afhandeling van de verzoeken die door de betrokkene worden ingediend op basis van de rechten van betrokkene zoals inzage, rectificatie, wissen van gegevens, beperking verwerking en bezwaar.

  8. SBC Policy Framework & Normenkader: met deze module is het mogelijk om één of meerdere policy frameworks te beheren, alsmede de daaruit voortvloeiende normenkader(s). Duthler Associates biedt de mogelijkheid om haar legal policy frameworks en normenkaders, onder andere op het gebied van security en privacy, te gebruiken. Duthler Associates verzorgt tevens het beheer en onderhoud hiervan.

Doel van het systeem is om de organisatiestructuur en verbonden partijen met de verantwoordelijke personen in kaart te brengen. Ook het proactief beheren van contracten en andere afspraken en het opzetten en beheren van een verwerkingenregisters, datalek- en onderzoeksboekhouding van het bedrijf of instelling. In deze boekhouding wordt ook rekening gehouden om te gaan met de betrokkenen.

Contact

Heeft u interesse in het SBC accounting- en managementsysteem, dan kunt u contact opnemen met via support@sbrpowerhouse.nl of +31 (70) 392 22 09. Het is ook mogelijk een demo aan te vragen via de website: http://sbrpowerhouse.nl/