semantisch Trust Center

Wie kent niet de problematiek van het talloze malen aanleveren en vastleggen van informatie over een organisatie, verbonden partijen of daaraan gerelateerde functionarissen? Het is onvermijdelijk dat organisaties in de vele databases op verschillende wijze met andere (en veelal foutieve of verouderde) informatie zijn opgenomen. Gevolg is dat er tussen handelspartners onzekerheid bestaat over de identiteit van de organisatie, bevoegdheden van functionarissen en actuele bedrijfsprestaties. Deze onzekerheid vertaalt zich in hogere risico-opslagen, lager (leveranciers)krediet en hogere (transactie)kosten.

semantisch Trust Center (sTC)

Een semantisch Trust Center (sTC) is gericht op meer zekerheid omtrent de kwaliteit van de informatievoorziening in een keten of sector. Daar waar nu elke organisatie de gegevens op zijn eigen wijze verkrijgt, vastlegt, bewerkt en verspreidt, biedt een sTC de mogelijkheid om de gegevens eenmalig vast te leggen en te bewerken en de gegevens vervolgens met andere partijen te delen.

Aan de architectuur van een Trusted Third Party (TTP) is de gegevens- en processemantiek toegevoegd. Hiermee ontstaat een model waarbij het sTC een transparante notaris- en een makelaarsfunctie voor de aangesloten leden kan vervullen. Wij noemen dit ook wel het faciliteren van een informatie ecosysteem. Het sTC kan de ondernemer, de verbonden partijen en of de functionarissen faciliteren met een eigen omgeving binnen het ecosysteem. In de eigen omgeving legt de organisatie, de ondernemer of de eigenaar bedrijfs- en persoonsinformatie vast, zorgt dat deze actueel blijft en geeft aan met wie de informatie onder welk policy gedeeld mag worden. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het handhaven van de kwaliteit van de informatie liggen expliciet bij de verstrekkende partij.

Het sTC vervult hierbij een onafhankelijke, vertrouwde (trusted) positie en ziet erop toe dat de informatievoorziening plaats vindt binnen de wettelijke kaders (vastgelegd in een policy framework), dat de onderlinge afspraken tussen de partijen worden gemaakt en vooral ook worden gerespecteerd en dat de informatie voldoet aan de semantiek en afgesproken kwaliteitseisen. Zo kunnen storende fouten in de informatie worden gesignaleerd door interne en externe bronnen te vergelijken en de eventuele verschillen voor te leggen aan de eigenaar. De eigenaar is immers de persoon waarvan mag worden verwacht dat hij of zij weet wat juist is of niet.

Open standaarden, taxonomiegedreven en procesorkestratie

Een sTC biedt vertrouwen binnen een keten of sector. Organisaties leggen op één plaats, binnen het ecosysteem, bedrijfs- en persoonsgegevens vast, beheren deze en delen deze informatie op basis van transparante en afdwingbare informatie policies.

Het sTC is opgebouwd met open standaarden, is taxonomiegedreven en er wordt gebruik gemaakt van procesorkestratie. Hierdoor kan het sTC snel en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden zoals het toetreden van een partij die aanvullende informatie-eisen heeft en veranderingen in wet- en regelgeving. Op een veilig platform is authenticatie van de identiteit van gebruikers alsmede de autorisatie met behulp van open standaarden vorm gegeven. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn expliciet gemaakt.

Toepassingsgebieden en meer informatie

Er zijn vele toepassingsgebieden denkbaar voor een sTC. Niet alleen voor een keten of sector kan een sTC toegevoegde waarde realiseren voor de deelnemers, maar ook organisaties zelf kunnen een dergelijk model toepassen voor het in kaart brengen en houden van haar verbonden partijen.

We kunnen ons voorstellen dat met deze korte introductie van een sTC de nodige vragen zijn over hoe het concept toe te passen voor de eigen situatie. Wij hebben tijdens de verschillende symposia gepubliceerd over het sTC. Wij zijn ook graag bereid vrijblijvend met u van gedachten te wisselen over wat het sTC voor u kan betekenen en hoe Duthler Associates voor u kan helpen de voordelen te bemachtigen. Drs. A.J. Biesheuvel RE RA staat u graag te woord.