Symposia

Symposium 2014: Informatie-ecosysteem: het nieuwe groen?
donderdag, 19 juni, 2014 - 14:00 tot 18:00
Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat zoekmachines koppelingen naar persoonsgegevens moeten verwijderen, als deze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Google wordt deze dagen overstroomd met elke dag honderden verzoeken van natuurlijke personen die hun gegevens verwijderd willen hebben. Binnenkort, waarschijnlijk ten tijde van het symposium waarvoor u bij dezen wordt uitgenodigd, zal Google haar beleid bekend maken dat uitvoering geeft aan de uitspraak van het Europese Hof... meer
Symposium 2013: Privacy, cybersecurity en identitymanagement worden volwassen
donderdag, 27 juni, 2013 - 14:00 tot 18:00
De sites van onze systeembanken lagen er de afgelopen maanden verschillende keren uit. Internetbankieren was niet mogelijk. Betalingen werden te laat aangeboden, saldo’s klopten niet, belastingen werden te laat betaald. De volgende target was de site van de Nederlandse Spoorwegen. Ook een paar uur onbereikbaar. Cybercrime wordt volwassen. De aanvallen op onze informatiesystemen worden steeds serieuzer. Het antwoord daarop ook. Cybersecurity en privacy worden onderwerpen van de bestuurstafel.... meer
Symposium 2012: Informatie-uitwisseling in crisis?
woensdag, 6 juni, 2012 - 14:00 tot 18:00
12 September 2012.: verkiezingen van de Tweede Kamer. Alle partijen onderstreepten het belang van werkgelegenheid, vertrouwen van de financiële markten en herstel van de overheidsfinanciën. Maar hoe, tegen welke kosten en wanneer, daarover was men het bepaald niet eens. Er zijn oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken denkbaar waarvoor geen politieke tegenstellingen hoeven te worden overbrugd. Eén van die oplossingen ligt in het slim en efficiënt organiseren van informatie-uitwisseling en... meer
Symposium 2011: Integrale governance en compliance
woensdag, 29 juni, 2011 - 14:00 tot 18:00
De wereldwijde crisis heeft enerzijds meer eisen gesteld aan het inregelen van goede governance. Anderzijds hebben organisaties en financiële instituten minder ruimte om aan de eisen te kunnen voldoen. Dit veroorzaakt een spanningsveld dat vraagt om creatieve oplossingen. Het symposium van 29 juni 2011 had dan ook als thema 'Integrale governance en compliance'. Meerdere creatieve oplossingen werden besproken en aangedragen. Sprekers waren mr. dr. A.W. Duthler en drs. A.J. Biesheuvel RA RE. Beid... meer
Symposium 2010: Verbinden
donderdag, 17 juni, 2010 - 14:00 tot 18:00
Het thema van het symposium 2010 was ‘verbinden’: verbinden van mensen met elkaar, verbinden van organisaties met elkaar en verbinden van mensen met organisaties. Het verbinden van mensen met elkaar is in deze tijd van polarisatie, verharding en verminderde tolerantie hard nodig. Het verbinden van organisaties met elkaar in zogenaamde ketens en het verbinden van mensen met organisaties is noodzakelijk omdat veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Veel organisaties moeten flinke bezuinig... meer
Symposium 2008: Tien jaar bestuur, recht en ICT
donderdag, 4 september, 2008 - 14:00 tot 18:00
In 2008 bestond Duthler Associates tien jaar. Dit is gevierd met een lustrumsymposium in het Carlton Ambassador Hotel te Den Haag. Tijdens het symposium is kort terug, maar vooral vooruit gekeken naar de ontwikkelingen zoals die zich op het brede terrein van bestuur, recht en ICT hebben voorgedaan en voor zullen doen. Er is niet voor één specifiek thema gekozen. Het symposium heeft een ander karakter en andere opzet gehad dan andere jaren, waarbij de deelnemer nog meer centraal heeft gestaan. D... meer
Symposium 2007: Prachtkansen door ICT in samenwerking
donderdag, 21 juni, 2007 - 14:00 tot 18:00
Het thema van het symposium 2007 van Duthler Associates was "Prachtkansen door ICT in samenwerking". De kansen liggen op de voor hand liggende gebieden van effectiviteit, efficiëntie en kostenbesparing, maar ook in een meer democratische uitvoering van overheidstaken. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het voorbeeld van uitvoeringsorganisaties die nu zelf de vaak open normen van wetgeving interpreteren en allerlei meer concrete normen formuleren. De vraag is of dat wel democratisch is. Daar... meer
Symposium 2006: ICT: de vierde macht in de politica?
woensdag, 21 juni, 2006 - 14:00 tot 18:00
Het thema van het sympoisum 2006 was de invloed van ICT-ontwikkelingen op de zogenaamde Trias Politica. De titel van het symposium luidde dan ook: ICT: vierde macht in de Politica? ICT-ontwikkelingen hebben onder meer tot gevolg dat informatie infrastructuren ontstaan, identiteitsinfrastructuren worden vormgegeven, en informatieposities van spelers veranderen. Denk aan ontwikkelingen rond het burgerservicenummer, de introductie van open standaarden, zoals de Nederlandse taxonomie voor de financ... meer
Symposium 2005: De rol van ICT en internet in een veranderende samenleving
donderdag, 9 juni, 2005 - 15:00 tot 18:00
Tijdens het symposium 2005 stond de vraag centraal welke rol en welke kansen en bedreigingen ICT en internet spelen, c.q. bieden in een veranderende samenleving. Verschillende vragen en ontwikkelingen zijn aan de orde geweest, zoals: Worden de mogelijkheden van ICT en internet wel optimaal benut? Welke bottlenecks zijn te onderkennen? Welke rol speelt de wet- en regelgeving? Welke partijen moeten samenwerken en hoe belangrijk is een goede informatievoorziening daarbij? Is de veranderende samenl... meer
Symposium 2004: Vertrouwen in ICT en internet: de spelers en hun verantwoordelijkheden
dinsdag, 22 juni, 2004 - 14:00 tot 18:00
Op 22 juni 2004 vond het symposium plaats dat de titel droeg "Vertrouwen in ICT en internet: de spelers en hun verantwoordelijkheden". Zo’n 150 deelnemers uit verschillende (overheids)sectoren luisterden naar de diverse presentaties en discussies of namen deel aan de discussies. Het symposium werd voorgezeten door de heer prof. mr. H. Franken, hoogleraar recht en informatica aan de Universiteit Leiden. Mr. Dr. A.W. Duthler beet de spits af met een uiteenzetting van de trends en ontwikkelingen... meer

Pagina's