Privacystatement

Bescherming van uw privacy
Dit privacystatement is gegenereerd met de Privacystatement Tool uit de Web Law Kit van Duthler online. Duthler Associates hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Over onze organisatie
Duthler Associates, een snel groeiend high end consultancy kantoor dat in 1998 door mr. dr. Anne-Wil Duthler is opgericht, begeeft zich op het snijvlak van recht en beleid. Het bureau verleent juridisch en beleidsadvies op het gebied van electronic commerce aan overheid en semi-overheid, onderzoeksinstellingen, handelsbedrijven, industriële bedrijven, e-commerce dienstverleners, internetbedrijven en overige (MKB-) bedrijven. De website www.duthler.nl wordt voor de informatie en communicatie over Duthler Associates ingezet. Via deze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over Duthler Associates, die u nodig heeft indien u met ons wilt communiceren.

Naam: Duthler Associates
Adres: Frankenslag 137
2582 HH Den Haag
Nederland
Telefoon: 070 392 22 09
Fax: 070 392 22 76
Website: www.duthler.nl
E–mailadres: info@duthler.nl
Klachten: Mr. Dr. A.W. Duthler
A.W.Duthler@duthler.nl
070 392 22 09
Inschrijvingsnummer KvK: 27173205

Privacysupport / contactpersoon
Als u inlichtingen wilt over dit privacystatement, kunt u contact opnemen met:

Naam: Mr. Dr. A.W. Duthler
Adres: Frankenslag 137
2582 HH Den Haag
Nederland
Telefoon: 070 392 22 09
Fax: 070 392 22 76
E–mailadres: A.W.Duthler@duthler.nl

Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een cliënt is.
 • Cliënt: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacystatement wordt beschreven, is Duthler Associates verantwoordelijk.

Wettelijke basis Privacystatement
Dit privacystatement voldoet tenminste aan:

 • Wet Persoonsregistraties (WPR)
 • Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP)
 • Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG)
 • OECD privacy principles
 • FTC guidelines on consumer protection
 • Safe Harbor Privacy Principles

Melding
De verwerking van de gegevens wordt, indien nodig, gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl)

Gegevensverzameling
Op het moment dat u uw gegevens invult, wordt telkens aangegeven voor welke doeleinden deze door Duthler Associates worden gebruikt. Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit via de contactpersoon aangeven.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Duthler Associates uw gegevens verzamelt. Indien relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen doel(en) van gegevensverwerking voor bezoekers en cliënten.

Communicatiedoelen
Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoel(en) beoogt Duthler online de communicatie tot stand te brengen via het Internet. Voor dit doel registreren wij een IP-adres. Onze browser installeert geen cookies.

Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen.

Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een website overbrengt naar de harde schrijf van een computer om ze daar op te slaan. Cookies worden onder andere gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de website-bezoeker op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt geen cookie geïnstalleerd.

Direct na het beëindigen van de internetsessie worden de verzamelde communicatie gegevens verwijderd.

Administratieve doelen
Uw gegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvragen omtrent informatie door het invullen van ons online contactformulier. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen verwerkt:

Contactformulier:

 • Achternaam
 • Voornaam (niet verlicht)
 • Initialen (niet verplicht)
 • Geslacht (niet verplicht)
 • Titel (niet verplicht)
 • E-mailadres
 • Bedrijf (niet verplicht)
 • Functie (niet verplicht)
 • Adres (niet verplicht)
 • Postcode (niet verplicht)
 • Stad (niet verplicht)
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Faxnummer (niet verplicht)
 • Opmerkingen (niet verplicht)

Onder aan dit formulieren staat een checkbox, een invulvierkantje, waar specifiek om uw toestemming wordt gevraagd om uw gegevens te mogen bewaren. Deze gegevens zullen uitsluitend door Duthler Associates worden bewaard voor het doel van het betreffende formulier.

Herkomst van gegevens
De gegevens die Duthler Associates verwerkt worden verkregen van bezoekers en cliënten, die zij zelf verstrekken via www.duthler.nl Daarnaast worden het IP–adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.

Verstrekking van gegevens
Duthler Associates verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten
Iedereen moet in beginsel in de gelegenheid zijn om na te kunnen gaan of er gegevens over hem worden verwerkt. Hij moet zich, zonder bovenmatige kosten, op de hoogte kunnen stellen van een gegevensverwerking. Op aanvraag moet de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over de aanvrager, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking stellen.

De bezoeker of de cliënt van onze website heeft het recht zich tot onze contactpersoon te richten met het verzoek hem mede te delen of onze organisatie zijn of haar gegevens verwerkt. De contactpersoon zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling doen aan de bezoeker of de cliënt welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

De bezoeker of de cliënt heeft tevens het recht, door middel van een tot de contactpersoon gericht verzoek, om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hij kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van dit privacystatement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze contactpersoon.